Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Časopis TELESNÁ VÝCHOVA a ŠPORT

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

ponúkame Vám možnosť publikovať v časopise Telesná výchova a šport, ktorý vychádza 4-krát ročne. Ak máte záujem zverejniť svoje poznatky alebo skúsenosti z oblasti telesnej výchovy a športu, zašlite nám príspevok spracovaný podľa pokynov v prílohe.

Termíny uzávierky:

 • č. 1.: do 22.01.
 • č. 2.: do 11.03.
 • č. 3.: do 27.05.
 • č. 4.: do 16.09.

Pokyny na publikovanie pre autorov:

 1. Príspevky zasielajte v rozsahu, aký je uvedený v jednotlivých kategóriách (podľa charakteristiky príspevku) elektronicky, ale aj poštou (prípadne osobne):
  a) pôvodný vedecký príspevok (do 10 strán),
  b) prehľadný syntetizujúci príspevok (do 6 strán),
  c) odborný (metodický) príspevok (do 6 strán),
  d) informačná správa (2 až 3 strany).
 2. K vedeckým článkom pripojte abstrakt ako aj jeho anglickú verziu (summary) v rozsahu 6 až 8 riadkov (výstižná charakteristika obsahu práce s prekladom odborných termínov, cieľ, použité metódy, najdôležitejšie výsledky). Slovenskú verziu zaraďte na začiatok textu pred kľúčové slová (3 až 5 slov) a summary na koniec príspevku vrátane prekladu názvu článku.
 3. Texty spracujte vo formáte MS Word. Okraje dokumentu sú na všetkých stranách 2,5 cm. Používajte písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5. Grafické výstupy, ako sú tabuľky, grafy, obrázky atď. zaraďte do príspevku (všetky tabuľky musia mať pomenovanie, ktoré je nad tabuľkou a obrázok má svoj popis pod obrázkom). Tabuľky a obrázky (grafy) musia byť vytvorené plošne (nie priestorovo – 3 D) a v čiernobielej verzii (bez podkladovej farby, bez tieňovania). Značky a skratky použité v tabuľkách a obrázkoch vysvetlite v legende pod tabuľkou, obrázkom. Nezabudnite na uvedenie odvolávok na obrázky a na tabuľky v texte príspevku.
 4. Názov pracoviska bez skratiek sa uvádza pod názvom článku za menom a priezviskom autora. Na koniec článku priložte informáciu o autoroch: mená, tituly, rok narodenia a problematiku, ktorej sa venujú. Tieto údaje potrebujeme aj od spoluautorov.
 5. Uverejňujeme len kladne posúdené príspevky, ktoré neboli publikované v iných časopisoch. Redakcia má právo rukopisy skracovať, jazykovo upravovať. Neuverejnené príspevky vraciame len na vyžiadanie. Časopis je finančne dotovaný, a preto sa autorom príspevkov nevyplácajú honoráre.
 6. Citácie (odvolávky) v texte uvádzajte vo forme skráteného odkazu v zátvorkách, autorov píšte malými písmenami napr. Gájer (1995) konštatuje, že… Ak majú použité dokumenty jedného autora vydané v tom istom roku, odlíšime ich v texte písmenami a, b.
 7. Bibliografické odkazy (zoznam literatúry) uvádzajte podľa medzinárodnej normy ISO 690 (viď. príloha 1, alebo aj stránka Acta Facultatis).
 8. Príspevky zasielajte elektronicky na adresu: angela.barinekovauniba.sk

Ukážka podoby časopisu TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT