Všeobecné informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2017/2018

Termín podania prihlášky: do 10. júla 2017

Prihlášku na magisterské štúdium treba poslať na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Nábr. arm. gen. L. Svobodu č. 9
814 69 Bratislava.

Návod na elektronické prihlásenie na II. stupeň vysokoškolského štúdia.

Prihláška musí obsahovať všetky nasledovné prílohy:

 1. Výpis z účtu (potvrdenie) alebo doklad z internetbankingu o zaplatení manipulačného poplatku za prijímacie konanie treba prilepiť na 3. stranu prihlášky.
  Úhradu treba vykonať na číslo účtu IBAN: SK96 8180 0000 0070 0015 0211.
  Do „Správy pre prijímateľa“ treba uviesť "Prihláška Mgr." VS: 072017.

  Poplatok za prijímacie konanie: 50 €

 2. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od telovýchovného lekára. FTVŠ UK vyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 60 dní) na vysokoškolské štúdium a na praktizovanie všetkých športov neobmedzene. Potvrdenie musí vystaviť výlučne telovýchovný lekár. Prihlášku bez lekárskeho potvrdenia od telovýchovného lekára FTVŠ UK nebude akceptovať! Toto potvrdenie nemusia predložiť tí uchádzači, ktorí si podávajú prihlášku na magisterské štúdium bezprostredne po skončení bakalárskeho štúdia na FTVŠ UK.
 3. Životopis.
 4. Overené fotokópie dokladov o absolvovaní bakalárskeho štúdia:
  • a) vysvedčenie o štátnej skúške,
  • b) vysokoškolský diplom,
  • c) dodatok k diplomu,
  overené notárom, resp. matrikou (nie originál ani diplomy). Tieto doklady sa nevyžadujú od absolventov FTVŠ UK, ktorí podávajú prihlášku na II. stupeň štúdia po ukončení I. stupňa štúdia (v rokoch 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).
 5. Výpis študijných výsledkov obsahujúci vážený študijný priemer za I. stupeň štúdia a hodnotenie predmetov štátnej skúšky potvrdený príslušnou fakultou. Tento doklad sa nevyžaduje od absolventov FTVŠ UK, ktorí podávajú prihlášku na II. stupeň štúdia ihneď po skončení I. stupňa štúdia.

Uchádzači o študijné programy: trénerstvo a trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy ešte uvedú do prihlášky za názov študijného programu aj športovú špecializáciu z I. stupňa štúdia, v ktorej budú pokračovať na II. stupni štúdia (podľa tabuľky 2).
Uchádzači o študijné programy kondičné trénerstvo, resp. kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy, ešte uvedú do prihlášky za názov študijného programu aj modul predmetovej špecializácie, ktorý v priebehu štúdia absolvujú. Môžu si zvoliť buď modul športové hry uvedený v tabuľke 3 (za názov študijného programu uvedú skratku "SH") alebo modul individuálne športy uvedený v tabuľke 4 (za názov študijného programu uvedú skratku "IS").

Tabuľka 3

Modul povinne voliteľných predmetov športové hry – "SH" (študent si počas štúdia vyberá predmety v hodnote minimálne 18 kreditov)
Názov predmetuPočet kreditov
Základy športovej špecializácie I – basketbal3
Základy športovej špecializácie II – basketbal3
Základy športovej špecializácie I – hádzaná3
Základy športovej špecializácie II – hádzaná3
Základy športovej špecializácie I – futbal3
Základy športovej špecializácie II – futbal3
Základy športovej špecializácie I – ľadový hokej3
Základy športovej špecializácie II – ľadový hokej3
Základy športovej špecializácie I – volejbal3
Základy športovej špecializácie II – volejbal3
Základy športovej špecializácie I – tenis3
Základy športovej špecializácie II – tenis3

Tabuľka 4

Modul povinne voliteľných predmetov individuálne hry – "IS" (študent si počas štúdia vyberá predmety v hodnote minimálne 18 kreditov)
Názov predmetuPočet kreditov
Kondičná gymnastická príprava3
Aerobik v športovej príprave – základné druhy3
Úpoly3
Posilňovanie v stabilných a nestabilných podmienkach3
Tréning vo vodnom prostredí3
Športy v prírode v rozvoji pohybových schopností3
Plávanie ako rehabilitačný prostriedok2
Rozvoj rýchlostno-silových schopností3
Rozvoj rýchlostných schopností atletickými prostriedkami3
Vzpieranie3
Individualizácia kondičného zaťaženia2

Uchádzači o magisterské štúdium, ktorí absolvujú štátne skúšky po termíne podávania prihlášok, najneskôr však do 31.08.2017, uvedú túto skutočnosť do prihlášky. Títo uchádzači sú povinní bezodkladne po absolvovaní štátnych skúšok doplniť chýbajúce náležitosti k prihláške.
Uchádzač môže podať len jednu prihlášku, v ktorej vyznačí len jeden študijný program.
Výsledky prijímacieho konania nie je možné prenášať na študijné programy, ktoré neboli uvedené v prihláške.

Podmienky prijatia

Absolvent I. stupňa štúdia môže byť prijatý na II. stupeň štúdia v nadväzujúcom študijnom programe bez prijímacej skúšky po splnení nasledovných kritérií:

 1. Dosiahnutie váženého študijného priemeru za celé štúdium na I. stupni štúdia
 2. Úspešné vykonanie štátnej skúšky do 2,50 študijného priemeru.

Uchádzači, ktorí nesplnia uvedené kritériá môžu byť prijatí na II. stupeň štúdia v nadväzujúcom študijnom programe na základe výsledkov prijímacej skúšky.
Poznámka: Uvedené podmienky platia aj pre uchádzačov z iných fakúlt.

Prijímacia skúška

Termín prijímacej skúšky je 17.08.2017.

Prijímacia skúška sa uskutoční písomnou formou a bude pozostávať zo zisťovania spôsobilosti na magisterské štúdium. Zameranie prijímacej skúšky je uvedené v tabuľke 1.
Na návrh prijímacej komisie na magisterské štúdium, má dekan fakulty právo odpustiť absolvovanie prijímacej skúšky.

Na prijímacej skúške sa môžu zúčastniť len absolventi bakalárskeho štúdia, ktorí nesplnili do termínu prijímacej skúšky vyššie uvedené podmienky prijatia (1. a 2.).

Dekan fakulty má právo vyššie uvedené požiadavky v oprávnených prípadoch zmeniť po schválení v Akademickom senáte FTVŠ UK v Bratislave.

Schválené v Akademickom senáte FTVŠ UK 02.03.2017