Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Akreditované študijné programy ponúkané v akademickom roku 2019/2020

Na štúdium ponúkaných akreditovaných študijných programov sa môže prihlásiť a zúčastniť sa na prijímacom konaní každý, kto spĺňa, podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podmienky o prijatí na vysokú školu a je zdravotne spôsobilý vykonávať všetky športy neobmedzene.
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu (ďalej FTVŠ UK) ponúka uchádzačom o štúdium II. stupňa štúdia (magisterské štúdium) v akademickom roku 2019/2020 nasledovné akreditované študijné programy:

Tabuľka 1 Ponúkané študijné programy

Študijný program II. stupňa štúdia

Forma štúdia

Štandardná dĺžka štúdia

Plánovaný počet prijatých uchádzačov Zameranie
prijímacej skúšky
1. Trénerstvo denná 2 roky 30 Teória a didaktika športovej špecializácie
2. Kondičné trénerstvo denná 2 roky 50 Teória a didaktika kondičného tréningu
3. Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy denná 2 roky 80 Teória a didaktika športovej špecializácie, Didaktika telovýchovného procesu
4. Kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovydenná 2 roky 10 Teória a didaktika kondičného tréningu, Didaktika telovýchovného procesu
5. Šport pre zdraviedenná 2 roky 20 Teória a didaktika športu pre všetkých
6. Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovydenná 2 roky 45 Teória a didaktika športu pre všetkých, Didaktika telovýchovného procesu
7. Organizácia a riadenie športudenná 2 roky 25 Športový manažment
8. Organizácia a riadenie športuexterná  3 roky 25 Športový manažment
9. Učiteľstvo telesnej výchovy a biológie (*)denná 2 roky 10 Didaktika telovýchovného procesu
10. Učiteľstvo telesnej výchovy a geografie (*)denná 2 roky 15 Didaktika telovýchovného procesu
11. Učiteľstvo telesnej výchovy a anglického jazyka a literatúry (*)denná 2 roky 10 Didaktika telovýchovného procesu
12. Učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry (*)denná 2 roky 10 Didaktika telovýchovného procesu
Plánovaný počet prijatých uchádzačov – spolu: 330 

(*) Na zabezpečovaní výučby v študijných programoch 9. * a 10. * kooperuje Prírodovedecká fakulta UK a na zabezpečovaní výučby v študijných programoch 11.* a 12.* kooperuje Filozofická fakulta UK.

Na študijné programy č. 7 a č. 8 – organizácia a riadenie športu v dennej i externej forme štúdia – sa môžu prihlásiť aj absolventi študijných programov bakalárskeho štúdia, ktoré vychádzajú zo študijného odboru manažment a absolventi bakalárskeho študijného programu ľudské zdroje a sociálny manažment, ktorý vychádza zo študijného odboru národné hospodárstvo.
Študijný program č. 8 – organizácia a riadenie športu (externá forma) – sa v akademickom roku 2017/2018 bude otvárať len pri minimálnom počte prijatých uchádzačov 15.

Poznámka:
V rámci študijných programov trénerstvo a trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy FTVŠ UK ponúka športové špecializácie, ktoré uvádzame v tabuľke 2 v abecednom poradí.

Tabuľka 2 Športové špecializácie

Akrobatický rokenrol KarateTance (ľudové tance a iné)
Atletika Kulturistika, fitnes a silový trojboj Tanečné disciplíny IDO
Basketbal Ľadový hokej Tanečný šport
Bežecké lyžovanie Moderná gymnastika Tenis
Biatlon Snoubording Triatlon
Cyklistika Synchronizované plávanie Veslovanie
Džudo Športová gymnastika Vodné pólo
Futbal Športová streľba Volejbal
Golf Športové plávanie Vzpieranie
Hádzaná Športové potápanie Zápasenie
Kanoistika Športový aerobik Zjazdové lyžovanie