Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Všeobecné informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2020/2021

Študijný program FYZIOTERAPIA nebude FTVŠ UK v akademickom roku 2020/2021 ponúkať

PODMIENKY PRIJATIA

1. STUPEŇ ŠTÚDIA (bakalárske štúdium) – denná forma štúdia:

 • základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej forme je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
 • lekárske potvrdenie od telovýchovného lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať na FTVŠ UK (nie staršie ako 3 mesiace),
 • len pre uchádzačov študijných programov trénerstvo (denná forma štúdia), trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy – splnenie minimálnych podmienok na zaradenie na športovú špecializáciu (na základe dokladu o úrovni športovej výkonnosti),
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky,
 • absolvovanie všetkých disciplín pohybovej časti prijímacej skúšky. Každý uchádzač musí v pohybovej časti prijímacej skúšky absolvovať všetky uvedené disciplíny: beh na 50 m, Cooperov test, plávanie, gymnastiku a športovú hru!
  Absolvovanie disciplíny znamená:
  • beh na 50 m – prebehnúť celú vzdialenosť 50 m medzi dvojicami fotobuniek,
  • Cooperov test – absolvovať test celých 12 min.,
  • plávanie - súvislo preplávať 100 m ľubovoľným spôsobom v čase do 3:30 min., - po presiahnutí tohto času bude uchádzač zastavený a bude mu oznámené, neabsolvoval disciplínu.
  • gymnastika – absolvovať celú predpísanú gymnastickú zostavu (stojka –  kotúľ, skok s obratom o 180° kotúľ vzad do stojky, premet bokom),
  • športová hra – absolvovať výkonový štandard zvolenej športovej hry.
 • V teoretickom písomnom teste získať minimálne 5 bodov – študijné programy: trénerstvo (denná forma štúdia), kondičné trénerstvo (denná a externá forma štúdia) , šport pre zdravie, trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy, kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy, šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy - Teoretický písomný test (.pdf)

 

Ďalšie podmienky prijatia pre jednotlivé študijné programy

Študijný program: trénerstvo (denná forma štúdia)

Uchádzač musí (denná forma štúdia):

 • v pohybovej časti splniť minimálne 3 štandardy,
 • v teoretickom písomnom teste získať minimálne 5 bodov z maximálneho počtu 25 bodov,
 • splniť minimálne podmienky pre zaradenie na športovú špecializáciu (uvedené v tabuľke).

Za úroveň športovej výkonnosti v rokoch 2014 až 2018 možno uchádzačovi prideliť navyše 0 – 25 bodov. O počte pridelených bodov rozhoduje komisia FTVŠ UK.

Za športovú prax v oblasti vedenia tréningového procesu možno uchádzačovi (iba študijný program trénerstvo – externá forma štúdia) prideliť navyše 0 – 25 bodov. O počte pridelených bodov rozhoduje komisia FTVŠ UK.
Na študijný program trénerstvo (denná a externá forma štúdia)  môžu byť uchádzači, ktorí dosiahli v športoch zaradených v programe OH (označené v tab. 2 symbolom *) na vrcholných svetových a kontinentálnych súťažiach popredné umiestnenia, prijatí bez prijímacej skúšky.

 

O odpustenie prijímacej skúšky môže v samostatnej žiadosti požiadať uchádzač, ktorý do 28.02.2018 dosiahne tieto umiestnenia:

Kolektívne športy
(basketbal, futbal, hádzaná, ľadový hokej, vodné pólo, volejbal)
Ostatné športy z tab. 2, ktoré sú zaradené v programe OH
OHúčasťúčasť
OH mládežeúčasťúčasť
MSúčasť v najvyššej výkonnostnej kategórii1.-5. miesto
MEúčasť v najvyššej výkonnostnej kategórii1.-3. miesto
MS Junúčasť v najvyššej výkonnostnej kategórii1.-5. miesto
ME Junúčasť v najvyššej výkonnostnej kategórii1.-3. miesto

Uchádzača musí na uvedené podujatia delegovať národný športový zväz, ako člen medzinárodnej športovej inštitúcie (federácia, asociácia a pod.). K samostatnej žiadosti o odpustenie prijímacej skúšky musí uchádzač doložiť oficiálnu výsledkovú listinu. Žiadosť sa podáva najneskôr do 28.02.2018.

Schvaľovanie žiadostí  je v kompetencii dekana FTVŠ UK.

Študijný program Trénerstvo /externá forma štúdia/ sa v akademickom roku 2018/2019 bude otvárať iba pri minimálnom počte prijatých uchádzačov 15.

Externé štúdium je spoplatnené štúdium. Výška školného na daný akademický rok je daná vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a vnútorným predpisom rektora Univerzity Komenského v Bratislave.
Výška školného a poplatkov so štúdiom pre študijné programy v externej forme štúdia v akademickom roku 2018/2019.

Študijný program: trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

Uchádzač musí:

 • v pohybovej časti splniť 3 štandardy,
 • v teoretickom písomnom teste získať minimálne 5 bodov z maximálneho počtu 25 bodov,
 • splniť minimálne podmienky pre zaradenie na športovú špecializáciu (uvedené v tab. 2).

Za úroveň športovej výkonnosti v rokoch 2014 až 2018 možno uchádzačovi prideliť navyše 0 – 25 bodov.

O počte pridelených bodov rozhoduje komisia FTVŠ UK.

Študijný program: Kondičné trénerstvo (denná forma štúdia)

Uchádzač musí:

 • v pohybovej časti splniť minimálne 3 štandardy,
 • v teoretickom písomnom teste získať minimálne 5 bodov z maximálneho počtu 25 bodov.

Študijný program: Kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy

Uchádzač musí:

 • v pohybovej časti splniť 3 štandardy,
 • v teoretickom písomnom teste získať minimálne 5 bodov z maximálneho počtu 25 bodov,

Študijný program: šport pre zdravie

Uchádzač musí:

 • v pohybovej časti splniť 3 štandardy,
 • v teoretickom písomnom teste získať minimálne 5 bodov z maximálneho počtu 25 bodov.

Študijný program: šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy

Uchádzač musí:

 • v pohybovej časti splniť 3 štandardy,
 • v teoretickom písomnom teste získať minimálne 5 bodov z maximálneho počtu 25 bodov.

Študijný program: športový manažment

Uchádzač musí:

 • v pohybovej časti splniť minimálne 3 štandardy,
 • v pohybovej časti získať minimálne 5 bodov z maximálneho počtu 50 bodov.

Po splnení všetkých uvedených podmienok uchádzač postupuje do druhej časti prijímacej skúšky.

Podmienky prijatia na štúdium stanoví kooperujúca fakulta (FM UK).

Študijné programy učiteľstvo TV a biológie; učiteľstvo TV a geografie

Uchádzač musí:

 • v pohybovej časti splniť 3 štandardy
 • v pohybovej časti získať minimálne 15 bodov z maximálneho počtu 50 bodov.

Po splnení všetkých uvedených podmienok uchádzač postupuje do druhej časti prijímacej skúšky.

Podmienky prijatia na štúdium stanoví kooperujúca fakulta (PRIF UK).

Dekan má právo vyššie uvedené požiadavky v oprávnených prípadoch zmeniť po schválení v Akademickom senáte FTVŠ UK v Bratislave.

Poznámka:
V prípade prijatia na štúdium na FTVŠ UK bude súčet bodov, získaných v pohybovej časti prijímacej skúšky započítaný do bodového súčtu v žiadosti o pridelenie ubytovania v nasledujúcom akademickom roku.

Študijné programy učiteľstvo TV a anglického jazyka a literatúry; učiteľstvo TV a slovenského jazyka a literatúry; učiteľstvo TV a nemeckého jazyka a literatúry; učiteľstvo histórie a telesnej výchovy; učiteľstvo telesnej výchovy a náboženskej výchovy

Uchádzač musí:

 • v pohybovej časti splniť 3 štandardy,
 • v pohybovej časti získať minimálne 15 bodov z maximálneho počtu 50 bodov.

Po splnení všetkých uvedených podmienok uchádzač postupuje do druhej časti prijímacej skúšky.

 

 • Podmienky prijatia na štúdium stanoví kooperujúca fakulta (EBF UK – učiteľstvo TV a náboženská výchova).
 • Podmienky prijatia na štúdium – učiteľstvo TV a AJ, SJ, NJ, História stanoví FTVŠ UK.