Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Obhajoby dizertačných prác

O Z N A M  o konaní obhajob dizertačných prác v študijnom programe športová edukológia v ak. roku 2017/2018

 

S dizertačnými prácami sa môžu záujemcovia oboznámiť na Referáte vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia FTVŠ UK.

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
dekan FTVŠ UK