Obhajoby dizertačných prác

O Z N A M  o konaní obhajob dizertačných prác v študijnom programe športová edukológia v ak. roku 2017/2018

Mgr. Petronela Ladecká
Termín:22. februára 2018 (štvrtok) o 13.00 hod.
Miesto konania:učebňa 0-71
Na tému:„Vplyv špeciálneho tréningového zaťaženia na športovú výkonnosť bežcov
na stredné vzdialenosti"
Školiteľ:doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.
Mgr. Katarína Pivoňková
Termín:22. februára 2018 (štvrtok) o 15.00 hod.
Miesto konania:učebňa 0-71
Na tému:"Vplyv športového lezenia na zmeny vybraných motorických parametrov
pohybovej výkonnosti školskej mládeže"
Školiteľ:doc. PaedDr. Dušan Kutlík, PhD.

 

S dizertačnými prácami sa môžu záujemcovia oboznámiť na Referáte vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia FTVŠ UK.

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
dekan FTVŠ UK