Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Legislatíva

  • Smernica dekana č.3/2018 - Osobitosti doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte telesnej výchovy a športu

  • Smernica dekana č. 1/2017 - Osobitosti doktorandského štúdia na FTVŠ UK (Neplatí, platí smernica č.3/2018)
  • Vnútorný predpis č. 7/2018 - Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v znení dodatku č. 1 a 2
  • Vnútorný predpis č. 10/2018 - Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 26/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2018/2019 v znení dodatku č. 1.
  • Vnútorný predpis č. 20/2017 - schválený predpis AS UK Úplné znenie VP č. 8/2013 Študijný poriadok UK v znení dodatku č. 1 až 3.