Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzity Komenského v Bratislave

Legislatíva

 • Smernica dekana č. 1/2017 - Osobitosti doktorandského štúdia na FTVŠ UK
 • Vnútorný predpis č. 1/2016 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2016/2017
  Príloha č. 7 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2016/2017
 • Vnútorný predpis č. 3/2015 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.
  Tento dodatok nadobudol platnosť a účinnosť 18. februára 2015.
 • Vnútorný predpis č. 25/2014 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2015/2016.
  Tento predpis nadobudol platnosť 18. decembra 2014 a účinnosť 1. septembra 2015.
 • Vnútorný predpis č. 5/2014 schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského Úplné znenie vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislava v znení dodatku č. 1.
  Predpis bol vydaný 17. marca 2014.
 • Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.
  Tento predpis nadobudol platnosť 28. augusta 2013 a účinnosť 1. septembra 2013.
 • Vnútorný predpis č. 8/2013 schválený Akademickým senátom UK v Bratislave Študijný poriadok UK v Bratislave.
  Tento predpis nadobudol platnosť dňa 19. júna 2013 a účinnosť nadobudne 1. septembra 2013.