Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzity Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Prodekan Mgr. František Seman, PhD.

  • magisterský študijný program (Mgr.)
  • doktorandský študijný program (PhD.)
  • rigorózne skúšky (PaedDr.)
  • integrovaný informačný a komunikačný systém (IIKS)
E-mail:frantisek.semanuniba.sk
Tel.:+421 2 206 69 941
Mobil:+421 917 402 580
Klapka (VoIP):23941
Miestnosť:I-22
Úradné hodiny
Pondelok:13:45-15:15
Piatok:13:00-14:30

Referát vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia

Mgr. Eva Holienková
E-mail:eva.holienkovauniba.sk
Tel.:+421 2 206 69 910
Klapka (VoIP):23910
Miestnosť:I-25
Úradné hodiny
Pondelok:09:00-11:30
Streda:09:00-11:30
Piatok:09:00-11:00

Študijné programy

  • športová edukológia

  • športová humanistika

  • športová kinantropológia

Harmonogram akademického roka 2017/2018

ZIMNÝ SEMESTER
Zápis študentov (1. rok štúdia denná i externá forma)24.08.2017
Zápis študentov (2. rok štúdia denná forma; 3. – 5,. rok štúdia denná i externá forma)05.09.2017
Zápis študentov (2. rok štúdia externá forma)11.09.2017
Výučba (prednášky a semináre) – III. blok (2. rok štúdia)11.09.-14.09.2017
Odovzdanie projektu dizertačnej práce a prihlášky na dizertačnú skúškuDo 14.09.2017
Dizertačné skúšky (jesenný termín)09.10.-13.10.2017
Výučba (prednášky a semináre) – I. blok (1. rok štúdia)08.01.-12.01.2018
LETNÝ SEMESTER
Odovzdanie projektu dizertačnej práce a prihlášky na dizertačnú skúškuDo 12.01.2018
Dizertačné skúšky (jarný termín)05.-09.02.2018
Odovzdanie dizertačnej práce a prihlášky na obhajobu (3. rok štúdia)Do 20.04.2018
Výučba (prednášky a semináre) – II. blok (1. rok štúdia)04.06.-08.06.2018
Obhajoby dizertačných prác13.06.-20.06.2018