Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Pokyny k tvorbe rozvrhu

Pokyny pre študentov k tvorbe rozvrhu na LS 2018/2019

 1. Študenti 1., 2. a 3. roka bakalárskeho štúdia a 1. a 2.roka magisterského štúdia majú povinné predmety nasadené v rozvrhu. Zapisujú sa len na PVP a VP (aj 1.Bc.), Pedagogické (odborné) praxe, do termínov kurzov (Lyžovanie a pod.).
 2. V niektorých skupinách povinných predmetov budú vymedzené miesta pre restárov. Študenti sa zapisujú na povinné predmety a predmety ktoré opakujú - info na katedrách.
 3. Centrálna ponuka predmetov pre študijné programy a krúžky všetkých rokov štúdia je zverejnená na informačných paneloch vo vstupnej vestibule fakulty (oproti schodom do jedálne) ako aj na internetovej stránke fakulty od 01.02.2019 od 14:00 hod..
 4. Na základe toho sa v dňoch 04.–05.02. 2019 v čase: 10,00 – 12,30 hod. a 13,00 – 14,00 hod. záväzne zapíše do skupiny, ktorá mu vyhovuje (každý študent je osobne zodpovedný za svoj rozvrh, teda aj za to, že má kolíziu v rozvrhu, napr. s výučbou vo veľkých skupinách, s výučbou na iných fakultách a pod.).

NIEKTORÉ VYBRANÉ VP PREDMETY SA BUDÚ ZAPISOVAŤ ELEKTRONICKY CEZ AiS2 – zápis bude prebiehať súbežne.
!!Študent sa zapíše osobne ale aj elektronicky.!!

(info a inštruktáž k zápisu vybraných VP bude zverejnená na web stránke fakulty)

Vzhľadom k tomu, že FTVŠ UK má záujem o spustenie zápisu VP a PVP predmetov elektronickou formou.
Preto žiadame študentov, aby sa na vybrané VP a PVP predmety zapisovali súbežne.

 1. Každý študent sa zapisuje osobne na jednotlivých katedrách. V prípade splnomocnenia ho môže zastúpiť iná osoba! Jedna osoba môže zapísať max. 2 študentov.
 2. Pri zapisovaní 1.deň – 04.02.2019 (Pondelok) je garantovaná možnosť si zapísať odporúčané predmety v príslušnom semestri (napr. trsové PVP).
 3. Otvorenie zapisovania pre dopĺňanie skupín – 2.deň – 05.02.2019 (utorok) – na PP predmety ponúkané v iných ako odporúčaných semestroch, dopĺňanie skupín PVP a VP.
 4. Študent zapísaný na PVP alebo VP predmet v inom ako v odporúčanom semestri bude zo skupiny vyškrtnutý.
 5. Každý študent si dňa 06.02.2019 (streda) po 10.30 hod. zistí, ktoré skupiny sa pre nízky počet záujemcov neotvárajú a zároveň sa 06.02.2018 v čase od 10,30 – 12,00 hod. a v čase od 13,00 – 14,00 hod. prepíše zo zrušených skupín do iných skupín.
 6. Študenti, ktorí plánujú absolvovať 2. krát zapísaný predmet sú povinní o tejto skutočnosti informovať vyučujúceho pred začiatkom semestra a postupovať podľa zverejnených pokynov pre príslušný predmet (na nástenke katedry alebo v AiS2).
 7. Upozorňujeme študentov, ktorí majú výučbu atletiky v atletickej hale na Bajkalskej ulici, aby túto skutočnosť brali do úvahy pri prihlasovaní sa na iné predmety - rezervovali si 45 minút na cestovanie medzi FTVŠ UK a ŠH Elán (v 2.polovici semestra).
 8. Po vytvorení rozvrhu je každý študent POVINNÝ zapísať si všetky predmety (povinné, voliteľné, výberové) do AiS2 v termíne do 28.02.2019.
 9. Ak sa študent pri zápise PVP, VP a PP (restár) nevyškrtne zo zoznamu v danom termíne a nezapíše do AIS2, bude hodnotený z daného predmetu na konci semestra Fx!!!
 10. Úpravy študijného plánu (vyškrtnutie alebo doplnenie predmetov) je možné vykonať v odôvodnených prípadoch najneskôr do 08.03.2019 na základe žiadosti o vyškrtnutie predmetu !!!
  • AIS2 bude otvorený v danom termíne len pre prípady doplnenia študijného plánu,
  • AIS2 bude zatvorený v danom termíne pre potreby vyškrtnutia predmetu. V tomto termíne je povinnosťou študenta podať žiadosť o vyškrtnutie premetu z AIS2 v podateľni FTVŠ UK.
 11. Z predmetu, ktorý si študent neuvedie v študijnom pláne a to do 08.03.2019, bude 4-teho výučbového týždňa vylúčený. Študent sa tak vystavuje riziku, že bude vylúčený zo štúdia pre nedostatočný počet získaných kreditov.