Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Harmonogram štúdia akademického roka

Zápis študentov 1. rok bakalárskeho štúdia a úvodné sústredenie04.09.-06.09.2018
Tvorba rozvrhu (PP len restári alebo zrýchlení, všetci PVP a VP okrem 1. roku bakalárskeho štúdia04.09.-05.09.2018
Zápis študentov (1. rok magisterského štúdia)07.09.2018
Zápis študentov (2. rok magisterského štúdia)10.09.2018
Zápis študentov (2. rok bakalárskeho štúdia)11.09.2018
Zápis študentov (3. rok bakalárskeho štúdia)12.09.2018
Odovzdanie žiadostí o individuálnu úpravu účasti na kontaktnej výučbe v zimnom semestriDo 17.09.2018

Slávnostné otvorenie akademického roku v aule UK

24.09.2018

ZIMNÝ SEMESTER - 2018/2019

Výučbová časť – 13 týždňov24.09.-21.12.2018
Úprava študijného plánu – zimný semester24.09.-05.10.2018
1. polovica zimného semestra24.09.-03.11.2018
2. polovica zimného semestra05.11.-21.12.2018
Výber témy záverečnej práce v AiS2 (2. rok bakalárskeho štúdia, 1. rok magisterského štúdia)Do 30.11.2018
Udeľovanie kreditov za predmety ukončené počas výučbovej časti17.12.-21.12.2018
Skúškové obdobie – 7 týždňov02.01.-15.02.2018
Odovzdanie žiadosti o individuálnu úpravu účasti na kontaktnej výučbe v letnom semestriDo 13.02.2019
Tvorba rozvrhu (PP len restári alebo zrýchlení; všetci PVP a VP)04.02.-05.02.2019
Odovzdanie výkazu o štúdiu (indexu) na študijné oddelenie na kontrolu splnenia podmienok pre postup do letného semestra (1. rok bakalárskeho a 1. rok magisterského štúdia)Do 15.02.2019

LETNÝ SEMESTER (pre 1. a 2. rok bakalárskeho štúdia a 1. rok magisterského štúdia) - 2018/2019

Výučbová časť – 13 týždňov18.02.-17.05.2019
Úprava študijného plánu – letný semester18.02.-01.03.2019
1. polovica letného semestra18.02.-29.03.2019
2. polovica letného semestra01.04.-17.05.2019
Udeľovanie kreditov za predmety ukončené počas výučbovej časti13.05.-17.05.2019
Skúškové obdobie – 6 týždňov20.05.-28.06.2019
Odovzdanie výkazu o štúdiu (indexu na študijné oddelenie na kontroluDo 28.06.2019
Bloky výučby externej formy 1. roku bakalárskeho štúdia
Bude oznámené v priebehu zimného semestra

ŠTUDENTI KONČIACICH ROKOV BAKALÁRSKEHO A MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA

LETNÝ SEMESTER (3. rok bakalárskeho štúdia) - 2018/2019

Výučbová časť – 10 týždňov18.02.-26.04.2019
Úprava študijného plánu – letný semester18.02.-01.03.2019
1. polovica letného semestra18.02.-22.03.2019
2. polovica letného semestra25.03.-26.04.2019
Udeľovanie kreditov za predmety ukončené počas výučbovej časti23.04.-26.04.2019
Skúškové obdobie – 5 týždňov29.04.-31.05.2019
Odovzdanie:
 • prihlášky na štátnu skúšku (riadny termín) – do podateľne,
 • tlačenej verzie bakalárskej práce – na príslušnej katedre,
 • elektronickej verzie bakalárskej práce – do AiS2,
 • výkazu o štúdiu (indexu) na kontrolu – na študijné oddelenie.
Do 31.05.2019
Odovzdanie:
 • prihlášky na štátnu skúšku (náhradný a opravný termín) – do podateľne,
 • tlačenej verzie bakalárskej práce – na príslušnej katedre,
 • elektronickej verzie bakalárskej práce – do AiS2,
 • výkazu o štúdiu (indexu) na kontrolu – na študijné oddelenie.
Do 28.06.2019
Štátne skúšky – bakalárske štúdium
Štátna skúška – riadny termín24.06.-28.06.2019
Štátna skúška – náhradný a opravný termín19.08.-30.08.2019
Promócia – riadny, náhradný a opravný termínOktóber 2019

LETNÝ SEMESTER (2. rok magisterského štúdia) - 2018/2019

Výučbová časť – 9 týždňov18.02.-18.04.2019
Úprava študijného plánu – letný semester18.02.-01.03.2019
1. polovica letného semestra18.02.-05.04.2019
2. polovica letného semestra08.04.-18.04.2019
Udeľovanie kreditov za predmety ukončené počas výučbovej časti15.04.-18.04.2019
Skúškové obdobie – 3 týždne23.04.-10.05.2019
Odovzdanie:
 • prihlášky na štátnu skúšku (riadny termín) – do podateľne,
 • tlačenej verzie diplomovej práce – na príslušnej katedre,
 • elektronickej verzie diplomovej práce – do AiS2,
 • výkazu o štúdiu (indexu) na kontrolu – na študijné oddelenie.
Do 10.05.2019
Odovzdanie:
 • prihlášky na štátnu skúšku (náhradný a opravný termín) – do podateľne
 • tlačenej verzie diplomovej práce – na príslušnej katedre,
 • elektronickej verzie diplomovej práce – do AiS2,
 • výkazu o štúdiu (indexu) na kontrolu – na študijné oddelenie.
Do 14.06.2019
Štátne skúšky – magisterské štúdium
Štátna skúška – riadny termín31.05.-06.06.2019
Promócia – riadny termínJúl 2019
Štátna skúška – náhradný a opravný termín19.08.-30.08.2019
Promócia – náhradný a opravný termínOktóber 2019

PRIJÍMACIE KONANIE NA FTVŠ UK – bakalárske štúdium

Deň otvorených dverí na FTVŠ UK25.01.2018
Termín podania prihlášok na bakalárske štúdiumDo 28.02.2019
Prípravné kurzy pre uchádzačov – plávanie, gymnastikaApríl 2019
Prijímacia skúška na FTVŠ UK – bakalárske štúdium23.04.-26.04.2019
Druhá časť prijímacej skúšky – bakalárske štúdiumMáj, jún 2019

PRIJÍMACIE KONANIE NA FTVŠ UK – magisterské štúdium

Termín podania prihlášok na magisterské štúdiumDo 10.07.2019
Prijímacia skúška – magisterské štúdium*16.08.2019
* Ďalšie podmienky prijímania na magisterské štúdium v akademickom roku 2019/2020 budú schvaľované v marci 2019.