Harmonogram štúdia akademického roka

Zápis študentov 1. rok bakalárskeho štúdia (denná forma) a úvodné sústredenie04.09.-06.09.2017
Tvorba rozvrhu (PP len restári alebo zrýchlení, všetci PVP a VP okrem 1. roku bakalárskeho štúdia05.09.-06.09.2017
Zápis študentov (1. rok magisterského štúdia)07.09.2017
Zápis študentov (2. rok magisterského štúdia)08.09.2017
Zápis študentov (2. rok bakalárskeho štúdia)11.09.2017
Zápis študentov (3. rok bakalárskeho štúdia)12.09.2017
Zápis študentov (1. rok bakalárskeho štúdia, externá forma)18.09.2017
Odovzdanie žiadostí o individuálnu úpravu účasti na kontaktnej výučbe v zimnom semestriDo 18.09.2017
Slávnostné otvorenie akademického roku v aule UK25.09.2017
o 11:00 hod.

ZIMNÝ SEMESTER - 2017/2018

Výučbová časť – 13 týždňov25.09.-22.12.2017
Úprava študijného plánu – zimný semester25.09.-06.10.2017
1. polovica zimného semestra25.09.-03.11.2017
2. polovica zimného semestra06.11.-22.12.2017
Výber témy záverečnej práce v AiS2 (2. rok bakalárskeho štúdia, 1. rok magisterského štúdia)Do 30.11.2017
Udeľovanie kreditov za predmety ukončené počas výučbovej časti18.12.-22.12.2017
Skúškové obdobie – 7 týždňov02.01.-16.02.2018
Odovzdanie žiadosti o individuálnu úpravu účasti na kontaktnej výučbe v letnom semestriDo 14.02.2018
Tvorba rozvrhu (PP len restári alebo zrýchlení; všetci PVP a VP)05.02.-06.02.2018
Odovzdanie výkazu o štúdiu (indexu) na študijné oddelenie na kontrolu splnenia podmienok pre postup do letného semestra (1. rok bakalárskeho a 1. rok magisterského štúdia)Do 16.02.2018
Bloky výučby externej formy 1. roku bakalárskeho štúdia
 • 18.09.-22.09.2017
 • 09.10.-13.10.2017
 • 18.12.-22.12.2017

LETNÝ SEMESTER (pre 1. a 2. rok bakalárskeho štúdia a 1. rok magisterského štúdia) - 2017/2018

Výučbová časť – 13 týždňov19.02.-18.05.2018
Úprava študijného plánu – letný semester19.02.-02.03.2018
1. polovica letného semestra19.02.-29.03.2018
2. polovica letného semestra03.04.-18.05.2018
Odovzdanie zadania záverečnej práce vytlačeného z AiS2 – do podateľne na FTVŠ UK (2. rok bakalárskeho štúdia, 1. rok magisterského štúdia)Do 29.03.2018
Udeľovanie kreditov za predmety ukončené počas výučbovej časti14.05.-18.05.2018
Skúškové obdobie – 6 týždňov21.05.-29.06.2018
Odovzdanie výkazu o štúdiu (indexu na študijné oddelenie na kontroluDo 29.06.2018
Bloky výučby externej formy 1. roku bakalárskeho štúdia
Bude oznámené v priebehu zimného semestra

ŠTUDENTI KONČIACICH ROKOV BAKALÁRSKEHO A MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA

LETNÝ SEMESTER (3. rok bakalárskeho štúdia) - 2017/2018

Výučbová časť – 10 týždňov19.02.-27.04.2018
Úprava študijného plánu – letný semester19.02.-02.03.2018
1. polovica letného semestra19.02.-23.03.2018
2. polovica letného semestra26.03.-27.04.2018
Udeľovanie kreditov za predmety ukončené počas výučbovej časti23.04.-27.04.2018
Skúškové obdobie – 5 týždňov30.04.-01.06.2018
Odovzdanie:
 • prihlášky na štátnu skúšku (riadny termín) – do podateľne,
 • tlačenej verzie bakalárskej práce – na príslušnej katedre,
 • elektronickej verzie bakalárskej práce – do AiS2,
 • výkazu o štúdiu (indexu) na kontrolu – na študijné oddelenie.
Do 01.06.2018
Odovzdanie:
 • prihlášky na štátnu skúšku (náhradný a opravný termín) – do podateľne,
 • tlačenej verzie bakalárskej práce – na príslušnej katedre,
 • elektronickej verzie bakalárskej práce – do AiS2,
 • výkazu o štúdiu (indexu) na kontrolu – na študijné oddelenie.
Do 29.06.2018
Štátne skúšky – bakalárske štúdium
Štátna skúška – riadny termín25.06.-29.06.2018
Štátna skúška – náhradný a opravný termín21.08.-31.08.2018
Promócia – riadny, náhradný a opravný termínOktóber 2018

LETNÝ SEMESTER (2. rok magisterského štúdia) - 2017/2018

Výučbová časť – 9 týždňov19.02.-20.04.2018
Úprava študijného plánu – letný semester19.02.-02.03.2018
1. polovica letného semestra19.02.-06.04.2018
2. polovica letného semestra09.04.-20.04.2018
Udeľovanie kreditov za predmety ukončené počas výučbovej časti16.04.-20.04.2018
Skúškové obdobie – 3 týždne23.04.-11.05.2018
Odovzdanie:
 • prihlášky na štátnu skúšku (riadny termín) – do podateľne,
 • tlačenej verzie diplomovej práce – na príslušnej katedre,
 • elektronickej verzie diplomovej práce – do AiS2,
 • výkazu o štúdiu (indexu) na kontrolu – na študijné oddelenie.
Do 11.05.2018
Odovzdanie:
 • prihlášky na štátnu skúšku (náhradný a opravný termín) – do podateľne
 • tlačenej verzie diplomovej práce – na príslušnej katedre,
 • elektronickej verzie diplomovej práce – do AiS2,
 • výkazu o štúdiu (indexu) na kontrolu – na študijné oddelenie.
Do 15.06.2018
Štátne skúšky – magisterské štúdium
Štátna skúška – riadny termín31.05.-06.06.2018
Promócia – riadny termínJúl 2018
Štátna skúška – náhradný a opravný termín21.08.-31.08.2018
Promócia – náhradný a opravný termínOktóber 2018

PRIJÍMACIE KONANIE NA FTVŠ UK – bakalárske štúdium

Deň otvorených dverí na FTVŠ UK26.01.2018
Termín podania prihlášok na bakalárske štúdiumDo 28.02.2018
Prípravné kurzy pre uchádzačov – plávanie, gymnastikaApríl 2018
Prijímacia skúška na FTVŠ UK – bakalárske štúdium24.04.-27.04.2018
Druhá časť prijímacej skúšky – bakalárske štúdiumMáj, jún 2018

PRIJÍMACIE KONANIE NA FTVŠ UK – magisterské štúdium

Termín podania prihlášok na magisterské štúdiumDo 10.07.2018
Prijímacia skúška – magisterské štúdium*20.08.2018
* Ďalšie podmienky prijímania na magisterské štúdium v akademickom roku 2018/2019 budú schvaľované v marci 2018.