Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzity Komenského v Bratislave

Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium z telesnej a športovej výchovy - externá forma

Realizované podľa zákona č. 312/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Podmienky prijatia:

  • absolvent študijného odboru Šport, resp. neučiteľského telovýchovného zamerania štúdia,
  • študent dennej formy magisterského štúdia v študijnom odbore Šport,
  • zaslanie záväznej prihlášky s prílohami a úhrada poplatku v termíne.
Poplatok:800,- Eur / akademický rok
Harmonogram:4.semestre, blokové konzultácie (piatok-nedeľa)
Ukončenie: Záverečná skúška a obhajoba záverečnej práce.

Absolvent DPŠ získa Vysvedčenie ako doklad o pedagogickej spôsobilosti
na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova.

Harmonogram

Harmonogram pre akademický rok 2016/2017 - 3.-4.semester
blokové konzultácie (piatok-nedeľa)

Termíny
1.semester2.-4.október, 6.-8.november, 11.-12.december 2015, 5.-6.február 2016
2.semester4.-6.marec, 1.-3.apríl, 6.-8.máj 2016
3.semester23.-25.september, 21.-23.október, 25.-26.november, 16.-17.december 2016
4.semester11.marec
Odovzdanie prihlášky na záverečné skúšky
Záverečné skúškymáj a august 2017

Prihlasovanie

Predbežní záujemcovia sa môžu hlásiť na emailovom kontakte: dpsfsport.uniba.sk
Záväzná prihláška - formulár (.doc)
Uzávierka prihlasovania je do 15.08.2017

Otvorenie DPŠ je podmienené prihlásením sa dostatočného počtu uchádzačov.