Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce pedagogické štúdium

FTVŠ UK v rámci ďalších foriem vzdelávania a vzdelávacieho projektu Učiteľská akadémia ponúka pre absolventov neučiteľského telovýchovného alebo iného neučiteľského športového zamerania – Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ).
Absolvovaním DPŠ získa absolvent pedagogickú spôsobilosť vyučovať predmet Telesná a športová výchova na základných a stredných školách.

Štúdium je realizované podľa zákona č. 312/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

DPŠ je platené štvorsemestrálne externé štúdium organizované blokovou formou výučby (prednášky, semináre, praktické cvičenia, hospitačné a výstupové praxe).
Vzdelávanie končí obhajobou záverečnej práce a záverečnými skúškami. O úspešnom ukončení DPŠ sa vydá absolventovi vysvedčenie, ktoré je dokladom o jeho pedagogickej spôsobilosti.

V prípade otázok týkajúcich sa vzdelávania môžete písať na: dpsfsport.uniba.sk.

Doplňujúce pedagogické štúdium z telesnej a športovej výchovy - externá forma

Podmienky prijatia:

  • absolvent študijného odboru Šport, resp. neučiteľského telovýchovného zamerania štúdia,
  • študent dennej formy magisterského štúdia v študijnom odbore Šport,
  • zaslanie záväznej prihlášky s prílohami a úhrada poplatku v termíne.
Poplatok:900,- Eur / akademický rok
Harmonogram:4.semestre, blokové konzultácie (piatok-nedeľa), pedagogické praxe
Ukončenie: Záverečná skúška a obhajoba záverečnej práce.

Absolvent DPŠ získa Vysvedčenie ako doklad o pedagogickej spôsobilosti
na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova.

Harmonogram

Harmonogram pre akademické roky 2018/2019 a 2019/2020

- 1.-4.semester
konzultačné bloky (piatok-nedeľa)

Termíny
1.semester28-30.september 2018, 26.-28.október, 14.-16.december 2018, 9.-10.február 2019
2. semester8.-10.marec, 12.-14.apríl, 10.-12.máj 2019
3.semester 4.-6. október 2019, 8.-10.november, 6.-8. december
4.semesterjanuár-marec pedagogická prax 2020, 8.-9. február 2020, 8. marec 2020 - program
Odovzdanie prihlášky na záverečné skúšky27.3.2020
Záverečné skúšky27.-30.apríl 2020 a august 2020