Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Povinný výtlačok

Zoznam subjektov, ktorým sa zasielajú povinné výtlačky periodických, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel upravuje zákon č. 212/1997 Z. z.

 

POVINNÉ VÝTLAČKY sa odovzdávajú  z tlačených periodických publikácií a z elektronických publikácií, ak boli v tejto forme pôvodne vydané.

Výrobca slovenského audiovizuálneho diela je povinný bezplatne a na svoje trovy odovzdať povinnú rozmnoženinu z každého vyrobeného slovenského audiovizuálneho diela do 10 dní od začatia jeho verejného rozširovania.

Povinnosť vydavateľov zasielať povinné výtlačky neperiodických publikácií do 10 dní od začatia rozširovania definuje zákon o povinných výtlačkoch v § 4. Sankcie za porušenie tohto ustanovenia definuje § 11, odst. (1): "Za porušenie povinností ustanovených v § 3 až 5 môže ministerstvo uložiť pokutu do 3 319 eur."