Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

O knižnici

Knižnica Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej FTVŠ UK) svojimi knižnično-informačnými fondmi a informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým, vedecko-výskumným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia. Viac o poslaní, funkciách knižnice — pozri Štatút a organizačný poriadok Knižnice FTVŠ UK .pdf

Knižnica FTVŠ UK bola založená v roku 1960. Jej zameranie je na telesnú výchovu a šport, telesnú výchovu zdravotne postihnutých, telovýchovné lekárstvo a príbuzné vedné odbory. V spolupráci s Akademickou knižnicou Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej AK UK) a ostatnými fakultnými knižnicami Univerzity Komenského vytvára súborný online katalóg UK, podieľa sa na budovaní databázy evidencie publikačnej činnosti zamestnancov FTVŠ UK a sprístupňuje viaceré plnotextové databázy.

Poskytovanie služieb sa riadi:


FOND KNIŽNICE TVORIA:

  • Knihy, monografie .pdf, učebnice, učebné texty, zborníky
  • Časopisy — vedecké, odborné
  • Kvalifikačné a vedecko-výskumné práce, CD ROM


Počet titulov Knižnice FTVŠ UK v Bratislave predstavuje 47,023 knižničných jednotiek.

Pre čitateľov knižnice je k dispozícii 65 titulov časopisov [ročník 2018]. Z toho je 36 časopisov slovenských, českých a 29 zahraničných. Taktiež sú pre používateľov knižnice k dispozícii ARCHÍVNE ČÍSLA časopisov — vedeckých, odborných.

 

Používateľmi knižnice sú: učitelia, študenti, doktorandi, vedecko-výskumní pracovníci, pracovníci telovýchovného hnutia a ostatní.


ODDELENIA KNIŽNICE:

  • Dokumentačné oddelenie
  • Katalogizačné oddelenie
  • Výpožičné oddelenie
  • Časopisecké oddelenie