Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Konferencie

Vedecká konferencia 2019 - Plávanie v kontexte edukácie a vedy

    Plávanie v kontexte edukácie a vedy     

   

1. oznámenie

Vedecká konferencia pri príležitosti životného jubilea doc. Dušana Jursíka, PhD.

18. 10. 2019 v Bratislave

 Cieľ konferencie:

Prezentácia aktuálnych poznatkov z didaktiky, športového tréningu plaveckých športov, pohybových aktivít vo vode v kontexte súčasných tendencií edukácie a vedy.

 Organizuje:    

Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra športov v prírode a plávania

Vysokoškolský športový klub  FTVŠ UK Lafranconi

 

 Vedecký výbor:     

Prof. Yvetta Macejková, PhD., FTVŠ UK, Bratislava

Doc. Ľubomíra Benčuriková, PhD., FTVŠ UK, Bratislava  

Doc. Jana Labudová, PhD., FTVŠ UK, Bratislava

Mgr. Daniel Jurák, PhD., FTVS UK, Praha

Mgr. Dana Masaryková, PhD., PF TU, Trnava

Doc. Pavel Ružbarský, PhD., FŠ PU, Prešov

 

 Organizačný výbor:

Mgr. Matúš Putala, PhD.

Mgr. Ľuboš Grznár, PhD.

Ing. Ildikó Csölleová – administrátor

 

 Program: 

1. Otvorenie konferencie členom Vedenia FTVŠ UK a vedúcim Katedry športov v prírode a plávania PaedDr. Martinom Belásom, PhD.

2. Príhovor o práci pána doc. Dušana Jursíka, PhD. -  Prof. Yvetta Macejková, PhD., PaedDr. Ľubomír Kalečík, PhD.

3. Hlavné prednášky

 

 Hlavné prednášky:  

PaedDr. Irena Čechovská, CSc., FTVS UK, Praha

Mgr. Dana Masaryková, PhD., PF TU, Trnava

Prof. Yvetta Macejková, PhD., FTVŠ UK, Bratislava

 

Podľa počtu prihlásených účastníkov jednania v sekciách. Organizačné pokyny Vám budú zaslané v 2. oznámení. V rámci účastníckeho poplatku vo výške 20,- € bude zabezpečené občerstvenie, obed, zborník v printovej forme.

 

 Kontaktná adresa registrácie: 

ildiko.csolleovauniba.sk

svoju účasť potvrďte do 26. 6. 2019

do e-mailu uveďte meno a priezvisko + fakultu a katedru

 

V Bratislave 3. 6. 2019

Katedra športov v prírode a plávania FTVŠ UK

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava