Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Konferencie

FOTOGRAFIE Z KONFERENCIE

 

Vedecká konferencia 2019 - Plávanie v kontexte edukácie a vedy

    Plávanie v kontexte edukácie a vedy     

   

3. oznámenie

Vedecká konferencia pri príležitosti životného jubilea doc. Dušana Jursíka, PhD.

18. 10. 2019 v Bratislave

 

Cieľ konferencie:

Prezentácia aktuálnych poznatkov z didaktiky športového tréningu plaveckých športov, pohybových aktivít vo vode v kontexte súčasných tendencií edukácie a vedy.

 

Organizuje:                       

Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave,

Katedra športov v prírode a plávania,

Vysokoškolský športový klub  FTVŠ UK Lafranconi

 

Vedecký výbor:               

prof. Yvetta Macejková, PhD., FTVŠ UK, Bratislava;

doc. Ľubomíra Benčuriková, PhD., FTVŠ UK, Bratislava;

doc. Jana Labudová, PhD., FTVŠ UK, Bratislava;

Mgr. Daniel Jurák, PhD., FTVS UK, Praha;

Mgr. Dana Masaryková, PhD., PF TU, Trnava;

doc. Pavel Ružbarský, PhD., FŠ PU, Prešov

 

Organizačný výbor:        

Mgr. Matúš Putala, PhD.;

Mgr. Ľuboš Grznár, PhD.;

Ing. Ildikó Csölleová – administrátor

 

Program:                            

1. Otvorenie konferencie členom Vedenia FTVŠ UK a vedúcim Katedry športov v prírode

  a plávania PaedDr. Martinom Belásom, PhD.

2. Príhovor o práci pána doc. Dušana Jursíka, PhD. -  prof. Yvetta Macejková, PhD.;

PaedDr. Ľubomír Kalečík, PhD.

3. Hlavné prednášky

 

Hlavné prednášky:         

PaedDr. Irena Čechovská, CSc., FTVS UK, Praha;

Mgr. Dana Masaryková, PhD., PF TU, Trnava;

prof. Yvetta Macejková, PhD., FTVŠ UK, Bratislava

 

Podľa počtu prihlásených účastníkov jednania v sekciách.

 

Organizačné pokyny:

Termín: 18.10.2019

Registrácia účastníkov: 9:30 – 10:00 hod. Aula prof. Stráňaia

Miesto: FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava

Účastnícky poplatok:  20 €  - prevodom na účet FTVŠ UK do 14.10.2019

                                   V rámci účastníckeho poplatku vo výške 20,- € bude zabezpečené občerstvenie,

                                   obed, zborník v printovej forme.

Úhrada prevodom na účet: IBAN: SK33 8180 0000 0070 0008 2669

                                                 variabilný symbol:18102019

                                                 spáva pre prijímateľa:KONFERENCIA PLAVANIE

Českým účastníkom umožňujeme urobiť platbu na mieste na konferencii (, aby nemuseli riešiť medzinárodný bankový prevod CZK-EU).

 

Pokyny pre autorov k publikovaniu príspevku v zborníku:

Príspevky zasielajte v rozsahu max. 10 strán. Text spracujte vo formáte MS Word.

Okraje dokumentu na všetkých stranách 2,5 cm.

Názov článku 14" bold

Meno autora / rov  13" bold  

Názov pracoviska bez skratiek, všetko vycentrovať

Abstrakt

Kľúčové slová

Text - používajte písmo Times New Roman, veľkosť 13, riadkovanie 1,15 a odsek 1,25.

Príspevok môže byť v českom jazyku.

Grafické výstupy, ako sú tabuľky, grafy, obrázky atď. zaraďte do príspevku (všetky tabuľky musia mať pomenovanie, ktoré je nad tabuľkou a obrázok má svoj popis pod obrázkom). Tabuľky a obrázky (grafy) vytvorte plošne (nie priestorovo – 3 D) a v čiernobielej verzii. Skratky použité v tabuľkách a obrázkoch vysvetlite v legende pod tabuľkou, obrázkom. Nezabudnite na uvedenie odvolávok na obrázky a na tabuľky v texte príspevku.

Na konci príspevku za zoznamom bibliografických odkazov pripojte v anglickom jazyku názov, abstrakt (Summary) a kľúčové slová.

 

Citácie (odvolávky) v texte uvádzajte vo forme skráteného odkazu v zátvorkách, autorov píšte malými písmenami napr. Gájer (1995) konštatuje, že… Ak majú použité dokumenty jedného autora vydané v tom istom roku, odlíšime ich v texte písmenami a, b.

Bibliografické odkazy (zoznam literatúry) uvádzajte podľa medzinárodnej normy ISO 690.

 

Kontaktná adresa na zasielanie príspevku do zborníka:    lubomira.bencurikovauniba.sk

Pracovný názov príspevku treba zaslať do 30.9.2019

Príspevok aj abstrakt treba zaslať najneskôr do termínu konferencie 18.10.2019

Organizujeme prehliadku Bratislavského starého mesta v deň konferencie - piatok 18.10.2019 o 17.00 hod., ktorá bude trvať cca 1 hod. Ak máte záujem o prehliadku, poprosíme o prihlásenie sa do 30.9.2019 na kontaktnú adresu: lubomira.bencurikovauniba.sk

 

Kontaktná adresa registrácie:     ildiko.csolleovauniba.sk

- do e-mailu uveďte meno a priezvisko + fakultu a katedru

 

V Bratislave 12. 9. 2019

organizačný výbor

Katedra športov v prírode a plávania FTVŠ UK