Konferencie, školenia a iné aktivity poriadané katedrou

Medzinárodná vedecká konferencia - Nové vedecké poznatky v gymnastike, tancoch, úpoloch, fitnes a v silových športoch.

Konferencia je zameraná na rozšírenie poznatkov z oblasti športového tréningu vo výkonnostnom, rekreačnom športe, športe detí a mládeže, školskej telesnej výchove v gymnastike, tancoch, úpoloch, fitnes a v ostatných silových športoch.

Usporiadateľ:Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava
Katedra gymnastiky
Miesto konania:
 • miestnosť 0-70
 • zasadačka dekana
 • miestnosť 0-29
 • miestnosť I-34
Termín:8. november 2017 (streda)
Týždeň vedy na FVTŠ UK
Prvé oznámenie:júl 2017
Registrácia príspevkov a úhrada poplatkov:18. september 2017
Uzávierka príspevkov:najneskôr do 16. októbra 2017
Rokovací jazyk:Témy príspevkov:
 • slovenský
 • český
 • anglický
 • ruský
 • Výkonnostný šport
 • Rekreačný šport
 • Školská TV
 • Šport detí a mládeže
 • Praktická ukážka
Organizačný výbor
 • Mgr. Číž Iľja, PhD.
 • Mgr. Rupčík Ľuboš, PhD
 • Mgr. Krnáčová Adriana, PhD.
 • Mgr. Mlsnová Gabriela, PhD.
 • Mgr. Chren Matej, PhD.
 • Mgr. Péliová Katarína
 • Mgr. Matejová Lenka
 • Mgr. Agata Strzelczyk
 • p. Sulovská Elena
 • p. Mrázek Róbert
Vedecký výbor
 • Doc. Kyselovičová Oľga, PhD.
 • Mgr. Olej Peter, PhD.
 • Mgr. Štefanovský Miloš, PhD.
Zborník - zostavenie
 • Mgr. Chren Matej, PhD.
 • Mgr. Péliová Katarína
 • Mgr. Matejová Lenka
Recenzenti
 • prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.
 • Doc. Lednický, PhD.
Administrátor:Elena Sulovská
Technická podpora:Róbert Mrázek

Poplatky
25.-€V cene poplatku je zahrnuté uverejnenie jedného príspevku v recenzovanom zborníku,
zborník konferencie, ostatné materiály z konferencie, lístok na obed, káva, občerstvenie.
15.-€Zaradenie ďalšieho príspevku do zborníka.
15.-€Pasívna účasť na konferencii, zborník.
Číslo účtu: SK33 8180 0000 0070 0008 2669
Variabilný Symbol: 108150
Konštantný Symbol: 0308

Dôležité informácie a pokyny pre autorov

Registráciu na konferenciu a uhradenie poplatkov je potrebné zrealizovať do 18.septembra 2017.
Príspevok zaslať e-mailom do 16. októbra 2017 na dole uvedenú kontaktnú adresu.
Prosíme o rešpektovanie termínu zaslania Vašich príspevkov z dôvodu prípravy vedeckého zborníka. Príspevky zaslané po termíne nebudú akceptované.
Publikačný výstup zborníka je „AED“.

Pokyny pre autorov

Rozsah: max. 12 strán vrátane zoznamu literatúry a údajov o autorovi.
Charakter textu: príspevok, ktorý zverejňuje originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce autora, alebo autorského kolektívu.
Formát príspevku: písaný v MS WORD písmom Times New Roman, veľkosť 12, formát A4.

Názov príspevku 14b
Meno autora (bez titulov) 12b
Vlastný text príspevku 12b
Riadkovanie 1
Okraje ľavý a pravý 2,5 cm; horný a dolný 2,5 cm
Zarovnávanie do bloku

Štruktúra príspevku

Nadpis príspevku, zarovnávanie na stred, veľké písmo (vynechať jeden voľný riadok).
Nadpis príspevku v angličtine, zarovnávanie na stred, veľké písmo (vynechať jeden voľný riadok).
Meno a priezvisko autora/autorov bez titulov, pracovisko, štát, zarovnávanie na stred (vynechať jeden voľný riadok).
Abstrakt: je písaný v slovenskom jazyku (českom, anglickom, ruskom jazyku) a umiestnený pod menom autora, resp. autorov v rozsahu 5 až 10 riadkov (vynechať jeden voľný riadok).
Kľúčové slová: písané v slovenskom jazyku (českom, anglickom, ruskom jazyku) (vynechať jeden voľný riadok).
Abstract: je písaný v anglickom jazyku.
Key words: sú písané v anglickom jazyku.

Text príspevku - odporúčame členiť na kapitoly: Úvod, Cieľ a hypotéza práce, Metodika práce, Výsledky a diskusia, Záver, Zoznam bibliografických odkazov.
Text príspevku je písaný podľa výberu autora (v slovenskom, českom, ruskom, poľskom jazyku).
Literatúru a odkazy v texte neuvádzajte pod čiarou, ale v texte - príklad: (Havlíček 2003).

Zoznam bibliografických odkazov: uvádzajte podľa normy ISO 690 v abecednom zoradení
Príklad:
1. GAVORA, P. 2003. Učiteľ a žiaci v komunikácii. Bratislava: FF UK, 2003. 189 s. ISBN 80-223-1716-0.

Obsah príspevku ponechávame na osobný výber autora. Za obsahovú a jazykovú stránku zodpovedá autor.
Zostavovateľ zborníka si vyhradzuje právo na výber príspevkov na základe jeho ďalšej osobnej recenzie príspevkov.

Kontaktná adresa

Univerzity Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Katedra gymnastiky
Elena Sulovská
Nábrežie arm. generála L. Svobodu č. 9
814 69 Bratislava
Slovensko

tel: 02/20669926 – sekretariát katedry gymnastiky
e-mail: elena.sulovskauniba.sk