Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Rada ŠVOUČ

Zloženie rady ŠVOUČ v akademickom roku 2018/2019

Garant:

Mgr. Milan Sedliak, PhD.

Predseda:

PaedDr. Ladislava Doležajová, PhD.:                Katedra atletiky

Členovia rady ŠVOUČ

Mgr. Barbora Bartolčičová, PhD.:Katedra športovej kinantropológie
Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.:Katedra športov v prírode a plávania
Mgr. Jana Luptáková, PhD.:Katedra gymnastiky
Mgr. Stanislav Kraček, PhD.:Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
Mgr. Dušana Augustovičová, PhD.:Katedra atletiky
Mgr. Martin Mikulič, PhD.Katedra športových hier

Organizačný výbor fakultnej konferencie ŠVOUČ 2019

Predseda:

PaedDr. Ladislava Doležajová, PhD.

Tajomník:

Mgr. Henrieta Horníková

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Katedrové kolá (študenti 1. a 2. stupňa štúdia):do 22. marca 2019
(na jednotlivých katedrách)
Odovzdanie prác na fakultnú konferenciu:do 29. marca 2019
Termín fakultnej konferencie:4. apríla 2019
Termín celoštátnej konferencie:16. máj 2019