Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzity Komenského v Bratislave

Kolégium dekana fakulty

Dekan

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a medzinárodné vzťahy

Mgr. Milan Sedliak, PhD.

  • vedecko-výskumná činnosť
  • zahraničná spolupráca
  • Knižnica FTVŠ UK
Študijný prodekan

Mgr. František Seman, PhD.

  • magistersný študijný program (Mgr.)
  • doktorandský študijný program (PhD.)
  • rigorózne skúšky (PaedDr.)
  • integrovaný informačný a komunikačný systém (IIKS)
Študijný prodekan

Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD.

  • bakalársky študijný program (Bc.)
Predseda akademického senátu

doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.

Tajomník fakulty

Ing. Juraj Turan

Predsedníčka výboru ZO OZ PŠaV pri FTVŠ UK

doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD.

Katedra atletiky

prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.

Katedra gymnastiky

Mgr. Peter Olej, PhD.

Katedra športových hier

doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD.

Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky

doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD.

Katedra športovej kinantropológie

Mgr. Gabriel Buzgó, PhD.

Katedra športov v prírode a plávania

PaedDr. Martin Belás, PhD.