Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy FTVŠ UK

Rok 2018

  • Vnútorný predpis č. 9/2018 - Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave (pre FTVŠ UK platí štipendijný poriadok UK v Bratislave)

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

  • Vnútorný predpis č. 2/2013 - Honorovanie niektorých priamych a nepriamych pedagogických činností na FTVŠ UK
  • Vnútorný predpis č. 3/2013 - Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave

Rok 2012

  • Vnútorný predpis č. 1/2012 - Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za  profesora na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave

Rok 2010

Rok 2009

  • Vnútorný predpis č. 1/2009 - Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu (schválený AS FTVŠ UK, účinný od 5.3.2009). (Neplatí, pre FTVŠ UK platí Vnútorný predpis č. 9/2018, Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave.)
  • Vnútorný predpis č. 2/2009 - Vymedzenie mimoškolskej činnosti študentov Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave (smernica dekana FTVŠ UK v Bratislave, účinná od 16.3.2009)