Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Smernice dekana FTVS UK

Rok 2019

Rok 2018

 • Smernica dekana  č. 1/2018 - Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na FTVŠ UK v Bratislave
 • Smernica dekana č. 2/2018 - Vymedzenie mimoškolskej činnosti študentov Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave
 • Smernica dekana č. 3/2018 - Osobitosti doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte telesnej výchovy a športu
 • Smernica rektora č. 19/2018 - Pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave
 • Smernica rektora č. 22/2018 - Zásady rigorózneho konania na UK v Bratislave

Rok 2017

 • Smernica dekana č. 1/2017 - Osobitosti doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte telesnej výchovy a športu (Neplatné, platí Smernica dekana č. 3/2018)

Rok 2009

 • Smernica dekana č. 2/2009 - Vymedzenie mimoškolskej činnosti študentov Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave
 • Smernica dekana č. 3/2009 - O základných náležitostiach záverečných prác na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave
 • Smernica dekana č. 4/2009 - O realizácii pedagogických praxí na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

Rok 2008

 • Smernica dekana č. 2/2008 - Vymedzenie mimoškolskej činnosti študentov FTVŠ UK v Bratislave pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave v akademickom roku 2008/2009 (neplatné)
 • Smernica dekana č. 3/2008 - Postup pri nadobúdaní, opravách a zhodnocovaní výpočtovej techniky na pracoviskách
 • Smernica dekana č. 5/2008 - Výška školného a poplatkov  spojených so štúdiom na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave v akademickom roku 2008/2009 (neplatné)
 • Smernica dekana č. 6/2008 - Výpožičný poriadok Knižnice Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave

Rok 2007

Rok 2006

 • Smernica dekana FTVŠ č. 1/2006 - O platenom pracovnom (študijnom) voľne (Neplatné, platí Smernica dekana č. 1/2019)
  <output>(Neplatné, platí Smernica dekena č. 3/2018)</output>
  <output>(Neplatné, platí Smernica dekena č. 3/2018)</output>
  <output>(Neplatné, platí Smernica dekena č. 3/2018)</output>
  <output>(Neplatné, platí Smernica dekena č. 3/2018)</output>
  <output></output>
  <output></output>
  <output></output>
  <output>(Neplatné, platí Smernica dekena č. 3/2018)</output>
  <output></output>

Rok 2005

 • Smernica dekana č. 1/2005 - PODMIENKY PRIJÍMANIA NA ŠTÚDIUM NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, FAKULTE TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU FORMOU PRESTUPU Z INEJ VYSOKEJ ŠKOLY
 • Smernica dekana č. 2/2005 - PRAVIDLÁ NA PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM II. STUPŇA NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, FAKULTE TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU