Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Dlhodobý zámer rozvoja FTVŠ UK na roky 2011 - 2014

Dlhodobý zámer rozvoja FTVŠ UK na roky 2011 – 2014 zahŕňa viaceré aktivity v rôznych oblastiach činnosti fakulty, ktoré by sa mali stať východiskom pre formuláciu a vytýčenie prioritných úloh na jednotlivé roky jej rozvoja.

Koncepcia rozvoja vychádza z programového vyhlásenia dekana fakulty, z návrhov členov vedenia fakulty a z podnetov  pracovno-spoločenských stretnutí nového vedenia fakulty s jednotlivými skupinami pedagogických, vedeckovýskumných, ale aj nepedagogických pracovníkov fakulty.

Fakulta telesnej výchovy a športu svojím zameraním a akreditáciou študijných programov je priamo závislá od vybavenosti športových objektov (plavecký bazén, športová hala, gymnastická telocvičňa, a i.), kde sa realizuje pedagogický a didaktický proces v jednotlivých študijných programoch. Rovnako je však závislá aj od kvality zariadení vo vedeckovýskumných laboratóriách, kde sa diagnostikuje stav a úroveň pripravenosti športovcov ako výsledok dlhodobého tréningového procesu.

Uvedené spektrum pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov fakulty je možné úspešne plniť len po určitých opatreniach v jednotlivých oblastiach činnosti fakulty..

Pedagogická oblasť

 1. Príprava akreditácie a implementácie nových študijných programov s pružným reagovaním na dynamické zmeny pracovného trhu – Kondičný tréner, Šport a manažment, Učiteľstvo telesnej výchovy – psychológia ..., ako aj rozvoj externého bakalárskeho štúdia.
 2. Stabilita počtu prijímaných poslucháčov na jednotlivé študijné programy vzhľadom na:
  • priestorové podmienky pre vyučovací proces na fakulte,
  • kvalitu vyučovacieho procesu,
  • kvalitu pripravenosti absolventa pre pôsobenie v praxi.
 3. Skvalitnenie systému evidencie pedagogickej dokumentácie v rámci akademického informačného systému (AiS2), ako aj celého informačného systému fakulty.
 4. Vynaloženie maximálneho úsilia na vytvorenie vhodných podmienok pre realizáciu Jednotného vzdelávania systému odborníkov v športe – Trénerská akadémia a tvorbu systému ďalšieho vzdelávania učiteľov  telesnej a športovej výchovy – Učiteľská akadémia.
 5. Príprava pedagogickej dokumentácie pre vyučovanie študijného programu Trénerstvo v anglickom jazyku.

Vedeckovýskumná oblasť

 1. Zacielenie výberu uchádzačov o doktorandské štúdium na tých študentov, ktorí počas štúdia prejavovali výrazný záujem o vedeckovýskumnú prácu a dosiahnuť kompatibilitu vypisovaných tém dizertačných prác s riešenými výskumnými projektmi na fakulte.
 2. Zriadenie vysoko špecializovaného výskumného pracoviska, ktoré by  vytváralo podmienky pre základný aj aplikovaný výskum pre pedagogický proces a komerčné využitie ("Diagnostické centrum športu prof. Hamara").
 3. Využívanie projektov štrukturálnych fondov EÚ (OP výskum a vývoj) a zahraničných partnerov na podporu vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov fakulty.
 4. Pre prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti pracovníkov fakulty podporovať organizáciu vedeckých seminárov, konferencií, workshopov ... a medzinárodných konferencií (kongresov), poriadaných fakultou, resp. v spolupráci s inými subjektmi.
 5. Postupne na každej katedre zriadiť minimálne 1 miesto vedeckovýskumného pracovníka.

Oblasť rozvoja (výstavby)

 1. Dobudovanie komplexu ihrísk a športovísk v priestoroch fakulty (plážové multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko s umelou trávou, úpolová telocvičňa ...) za účelom zlepšenia podmienok pre skvalitnenie pedagogického procesu študentov.
 2. Zrekonštruovanie a dobudovanie ďalších výučbových priestorov (plaváreň, gymnastická telocvičňa,  seminárne miestnosti, kabeláž kancelárií katedier ...).
 3. Vytvorenie a dobudovanie parkovacieho systému pre zamestnancov fakulty a účastníkov (resp. návštevníkov) športových aktivít v priestoroch fakulty a areálu fakulty.
 4. Zrekonštruovanie vstupnej časti fakulty, okolia pred budovou fakulty a budovanie relaxačnej (zelenej) zóny v priestoroch areálu fakulty.
 5. Ukončenie rekonštrukcie a fasády budovy fakulty, výmeny okien a zlepšenie ubytovacích podmienok v ŠD Lafranconi.

Oblasť stratégie a manažmentu

 1. Pokračovať v kompletizácii športového oblečenia študentov a zamestnancov fakulty a vo výrobe reklamných predmetov s logom FTVŠ UK.
 2. Udržanie spolupráce so Slovenským olympijským výborom (SOV), so Slovenským paralympijským výborom (SPV) a dosiahnutie lepšej spolupráce so športovými zväzmi a ďalšími športovými subjektmi pri príprave odborníkov v športe rôznych tried (stupňov).
 3. Vynaloženie maximálneho úsilia o výraznejší rozvoj vysokoškolského športu na fakulte v rámci jednotlivých VŠK.
 4. Postupné vytváranie podmienok pre zriadenie Klubu absolventov a priaznivcov FTVŠ UK a Akademického klubu (L-klub) pre študentov fakulty.
 5. Zlepšenie imidžu fakulty, jej pedagogicko-vedecko-športovo-spoločenskej prestíže a postavenia fakulty v rámci telovýchovného a športového hnutia na Slovensku a posilnenie jej konkurencie schopnosti v stredoeurópskom regióne.

Oblasť personálneho rozvoja

 1. Dosiahnuť, aby všetci pedagogickí zamestnanci fakulty na ustanovený pracovný čas mali akademický titul PhD.
 2. Vytvoriť podmienky a vyvinúť maximálnu snahu na dosiahnutie 50% podielu profesorov a docentov z celkového štruktúrovaného počtu pedagogických pracovníkov fakulty.
 3. Pri výberových konaniach na miesta odborných asistentov zaradiť o.i. overenie jazykovej pripravenosti (Aj) a poznatkov pedagogických dokumentov.
 4. Dotvárať systém hodnotenia zamestnancov fakulty a ich ďalšej stimulácie. Každoročne oceniť TOP zamestnancov v kategóriách odborný asistent, docent, profesor a neučiteľský pracovník.

Bratislava 15. decembra 2011

Doc. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.
            dekan FTVŠ UK