Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FTVŠ UK 2019/2023

Voľby sa uskutočnia 7.11.2018(streda)


10. 10. 2018 11.23 hod.
 1. Odovzdanie Návrhov kandidátov na funkciu dekana Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave do podateľne FTVŠ UK
  T: od 5.10.2018 do 22.10.2018 do 14,00 hod.
  Pozn: Kandidačné lístky na funkciu dekana fakulty budú doručené na všetky pracoviská AO FTVŠ UK v termíne do 8.10.2018 a budú k dispozícii aj v zakladači pred študijným oddelením FTVŠ UK.
 2. Zverejnenie zoznamu kandidátov na funkciu dekana fakulty
  T:22.10.2018 do 15,00 hod
  Miesto: výveska AS FTVŠ UK, webová stránka FTVŠ UK
 3. Predstavovanie kandidátov na funkciu dekana FTVŠ UK
  T: 7.11.2018 v čase od 12,00 hod. podľa vylosovaného poradia kandidátov
  Miesto: Aula FTVŠ UK (zasadačka dekana)
 4. Voľba kandidáta na funkciu dekana FTVŠ UK
  T: 7.11.2018 po ukončení prezentácií kandidátov
  Miesto: zasadačka dekana fakulty
 5. Vyhlásenie výsledkov volieb na funkciu dekana FTVŠ UK
  T:7.11.2018 po ukončení volieb
  M: zasadačka DF
  Pozn. V prípade, že podľa postupu Zásad volieb kandidáta na funkciu dekana fakulty nebol zvolený žiadny kandidát na dekana FTVŠ UK, AS FTVŠ UK do 48 hodín vyhlási nové voľby.
 6. Zverejnenie zápisnice o priebehu a výsledkoch volieb na funkciu dekan fakulty
  T:7.11.2018 do 17,00 hod.
  Miesto: výveska AS FTVŠ UK
 7. Doručenie zápisnice o priebehu a výsledkoch volieb na funkciu dekana FTVŠ UK na RUK.
  T: do 12.11.2018