Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

doplňovacie voľby do študentskej časti AS UK

voľby sa uskutočnia 24.10.2018 (streda) 11:00-13:00 hod.


10. 10. 2018 11.23 hod.
 1. Odovzdanie kandidačných lístkov kandidátmi do podateľne FTVŠ UK
  T: 19.10.2018 do 13,00 hod. (Kandidačné lístky budú k dispozícii v zakladači pred študijným oddelením FTVŠ UK)
 2. Zverejnenie zoznamu kandidátov, ktorí kandidujú do AS UK vo výveske AS FTVŠ UK
  T : 19.9.2018 do 14,00 hod.
 3. Voľby kandidátov FTVŠ UK do Akademického senátu UK
  T: 24.10.2018 (11,00-13,00 hod.) - miesto: Zasadačka dekana
 4. Zverejnenie zápisnice o priebehu a výsledkoch doplňovacích volieb do AS
  T: 24.10.2018 do 15,00 hod.
 5. Doručenie zápisnice o priebehu a výsledkoch doplňovacích volieb do AS UK do kancelárie senátu UK
  T: 26.10.2018 do 15,00 hod