Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Obhajoby dizertačných prác v ak. roku 2019/20

Študijný program športová edukológia

Mgr. Lenka Matejová
Termín:17. októbra 2019 (štvrtok) o 13:30 hod.
Miesto konania:učebňa 0-71
Téma:Úroveň agresivity v osobnosti športovcov kontaktných a nekontaktných športov a jej vzťah k športovej výkonnosti
Školiteľ:doc. PhDr. PaedDr. Tomáš Gregor, PhD.  
Mgr. Katarína Péliová
Termín:17. októbra 2019 (štvrtok) o 15:00 hod.
Miesto konania:učebňa 0-71
Téma:Vplyv pohybového programu s využitím minitrampolín na somatické a motorické parametre detí s nadmernou telesnou hmotnosťou
Školiteľ:doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 
Mgr. Michal Králik
Termín:17. októbra 2019 (štvrtok) o 15:30 hod.
Miesto konania:učebňa 0-71
Téma:Effects of strength training on body composition, physical function, biochemical parameters and quality of live in hypogonadal men
Školiteľ:Mgr. Milan Sedliak, PhD. 

 S dizertačnými prácami sa možno oboznámiť na Referáte vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia FTVŠ UK.