Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť

Zloženie rady ŠVOUČ v akademickom roku 2016/2017

Garant:

Mgr. Milan Sedliak, PhD.

Predseda:

PaedDr. Ladislava Doležajová, PhD.:                Katedra atletiky

Členovia rady ŠVOUČ

Mgr. Barbora Bartolčičová, PhD.:Katedra športovej kinantropológie
Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.:Katedra športov v prírode a plávania
Mgr. Matej Chren, PhD.:Katedra gymnastiky
Mgr. Stanislav Kraček, PhD.:Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD.:Katedra športových hier
PaedDr. Igor Tóth, PhD.:Katedra športových hier

Organizačný výbor fakultnej konferencie ŠVOUČ 2017

Predseda:

PaedDr. Ladislava Doležajová, PhD.:

Tajomník:

Mgr. Katarína Péliová:
DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Katedrové kolá (študenti 1. a 2. stupňa štúdia):do 24. marca 2017
(na jednotlivých katedrách)
Odovzdanie prác na fakultnú konferenciu:do 27. marca 2017
Termín fakultnej konferencie:6. apríla 2017
Termín celoštátnej konferencie:máj 2017