Obhajoby dizertačných prác

O Z N A M  o konaní obhajob dizertačných prác v študijnom programe športová kinantropológia v ak. roku 2016/2017

O Z N A M  o konaní obhajob dizertačných prác v študijnom programe športová humanistika v ak. roku 2016/2017

O Z N A M  o konaní obhajob dizertačných prác v študijnom programe športová edukológia v ak. roku 2016/2017

 

S dizertačnými prácami sa môžu záujemcovia oboznámiť na Referáte vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia FTVŠ UK.

doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
dekan FTVŠ UK