Doktorandské štúdium

Prodekan Mgr. František Seman, PhD.

  • magisterský študijný program (Mgr.)
  • doktorandský študijný program (PhD.)
  • rigorózne skúšky (PaedDr.)
  • integrovaný informačný a komunikačný systém (IIKS)
E-mail:frantisek.semanuniba.sk
Tel.:+421 2 206 69 941
Mobil:+421 917 402 580
Klapka (VoIP):23941
Miestnosť:I-22
Úradné hodiny
Pondelok:13:45-15:15
Piatok:13:00-14:30

Referát vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia

Mgr. Eva Holienková
E-mail:eva.holienkovauniba.sk
Tel.:+421 2 206 69 910
Klapka (VoIP):23910
Miestnosť:I-25
Úradné hodiny
Pondelok:09:00-11:30
Streda:09:00-11:30
Piatok:09:00-11:00

Študijné programy

  • športová edukológia

  • športová humanistika

  • športová kinantropológia

Harmonogram akademického roka 2016/2017

ZIMNÝ SEMESTER
Zápis študentov (1. rok štúdia denná i externá forma)25.08.2016
Zápis študentov (2. rok štúdia denná forma; 3. – 5,. rok štúdia denná i externá forma)05.09.2016
Zápis študentov (2. rok štúdia externá forma)12.09.2016
Výučba (prednášky a semináre) – III. blok (2. rok štúdia)12.09.-14.09.2016
Odovzdanie projektu dizertačnej práce a prihlášky na dizertačnú skúškuDo 14.09.2016
Dizertačné skúšky (jesenný termín)10.10.-14.10.2016
Výučba (prednášky a semináre) – I. blok (1. rok štúdia)09.01.-13.01.2017
LETNÝ SEMESTER
Odovzdanie projektu dizertačnej práce a prihlášky na dizertačnú skúškuDo 11.01.2017
Dizertačné skúšky (jarný termín)06.-10.02.2017
Odovzdanie dizertačnej práce a prihlášky na obhajobu (3. rok štúdia)Do 21.04.2017
Termín podania prihlášok na doktorandské štúdiumDo 16.06.2017
Výučba (prednášky a semináre) – II. blok (1. rok štúdia)05.06.-09.06.2017
Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium na FTVŠ UK03.7.-04.07.2017
Obhajoby dizertačných prác14.06.-21.06.2017