Zápis na štúdium

Termíny zápisov v akademickom roku 2017/2018 študentov 1. roka bakalárskeho štúdia

V DŇOCH 4. AŽ 6. SEPTEMBRA 2017 O 8:30 HOD. SA V AULE
FTVŠ UK USKUTOČNÍ ZÁPIS
ŠTUDENTOV 1. ROKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA.

04.09.2017 /denná forma/ - ŠTUDENTI PRIJATÍ NA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
 • TRÉNERSTVO
 • KONDIČNÉ TRÉNERSTVO
05.09.2017 – ŠTUDENTI PRIJATÍ NA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
 • TRÉNERSTVO A UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY
 • KONDIČNÉ TRÉNERSTVO A UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY
06.09.2017 – ŠTUDENTI PRIJATÍ NA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:
 • ŠPORT PRE ZDRAVIE
 • ŠPORT PRE ZDRAVIE A UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY
 • ŠPORTOVÝ MANAŽMENT
 • UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY A BIOLÓGIE
 • UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY A GEOGRAFIE
 • UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY A ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
 • UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY A SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
K ZÁPISU SI NEZABUDNITE PRINIESŤ:
 • OBČIANSKY PREUKAZ
 • OVERENÚ KÓPIU RODNÉHO LISTU
Na zápis si prinesiete /PERO/.

Termíny zápisov v akademickom roku 2017/2018

05.09.-06.09.2017Tvorba rozvrhu (PP len restári alebo zrýchlení, všetci PVP a VP okrem prvého roku Bc. štúdia)
1. rok magisterského štúdia (po bakalárskom štúdiu)
07.09.20178.00 hod.Všetky študijné programy
(K zápisu prineste fotku do magisterského indexu)
AULA
2. rok magisterského štúdia (aj 3.a 4.rok magisterského štúdia)
08.09.20178.00 hod.Všetky študijné programyAULA
2. rok bakalárskeho štúdia
11.09.20178.00 hod.Kondičné trénerstvo
Kondičné trénerstvo a učiteľstvo TV,
Športový manažment,
Šport pre zdravie,
Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy,
Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
AULA
11.09.201713.00 hod.Trénerstvo,
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
AULA
3. rok bakalárskeho štúdia (aj 4. a 5. rok bakalárskeho štúdia)
12.09.20178.00 hod.Kondičné trénerstvo - KOND
Športový manažment,
Šport pre zdravie,
Šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy,
Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
AULA
12.09.201713.00 hod.Trénerstvo,
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
AULA
K zápisu si každý študent musí priniesť:
Potvrdenie z internet-banking /Originál ústrižok o zaplatení sumy na číslo účtu: SK 96 8180 000000 7000 150 211, VS: 1220172018
 • bakalársky stupeň štúdia (2. – 4. rok štúdia)
60 €
 • magisterský stupeň štúdia
50 €
 • Preukaz študenta ISIC, na zápis si prinesiete PERO.

Podľa Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave študent je povinný osobne sa zúčastniť zápisu, resp. môže sa nechať zastupovať ním písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom/ nemusí byť v prípade zastúpenia študentom FTVŠ UK. Na takomto splnomocnení je potrebné uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a číslo občianskeho preukazu splnomocnenej osoby.