Harmonogram štúdia akademického roka

Zápis študentov 1. rok bakalárskeho štúdia (denná forma) a úvodné sústredenie05.09.-07.09.2016
Tvorba rozvrhu (PP len restári alebo zrýchlení, všetci PVP a VP okrem 1. roku bakalárskeho štúdia05.09.-06.09.2016
Zápis študentov (1. rok magisterského štúdia)08.09.2016
Zápis študentov (2. rok magisterského štúdia)09.09.2016
Zápis študentov (2. rok bakalárskeho štúdia)12.09.2016
Zápis študentov (3. rok bakalárskeho štúdia)13.09.2016
Odovzdanie žiadostí o individuálnu úpravu účasti na kontaktnej výučbe v zimnom semestriDo 14.09.2016
Slávnostné otvorenie akademického roku19.09.2016

ZIMNÝ SEMESTER - 2016/2017

Výučbová časť – 13 týždňov19.09.-16.12.2016
Úprava študijného plánu – zimný semester19.09.-30.09.2016
1. polovica zimného semestra19.09.-28.10.2016
2. polovica zimného semestra31.10.-16.12.2016
Výber témy záverečnej práce v AiS2 (2. rok bakalárskeho štúdia, 1. rok magisterského štúdia)Do 30.11.2016
Udeľovanie kreditov za predmety ukončené počas výučbovej časti12.12.-16.12.2016
Skúškové obdobie – 1 týždeň19.12.-23.12.2016
Skúškové obdobie – 6 týždňov02.01.-10.02.2017
Odovzdanie žiadosti o individuálnu úpravu účasti na kontaktnej výučbe v letnom semestriDo 08.02.2017
Tvorba rozvrhu (PP len restári alebo zrýchlení; všetci PVP a VP)01.02.-02.02.2017
Odovzdanie výkazu o štúdiu (indexu) na kontrolu splnenia podmienok pre postup do letného semestra – na študijnom oddelení (1. rok bakalárskeho a 1. rok magisterského štúdia)Do 10.02.2017

LETNÝ SEMESTER (pre 1. a 2. rok bakalárskeho štúdia a 1. rok magisterského štúdia) - 2016/2017

Výučbová časť – 14 týždňov13.02.-19.05.2017
Úprava študijného plánu – letný semester13.02.-24.02.2017
1. polovica letného semestra13.02.-31.03.2017
2. polovica letného semestra03.04.-19.05.2017
Odovzdanie zadania záverečnej práce vytlačeného z AiS2 – do podateľne na FTVŠ UK (2. rok bakalárskeho štúdia, 1. rok magisterského štúdia)Do 31.03.2017
Udeľovanie kreditov za predmety ukončené počas výučbovej časti15.05.-19.05.2017
Skúškové obdobie – 6 týždňov22.05.-30.06.2017
Odovzdanie výkazu o štúdiu (indexu na študijné oddelenie na kontroluDo 30.06.2017

ŠTUDENTI KONČIACICH ROKOV BAKALÁRSKEHO A MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA

LETNÝ SEMESTER (3. rok bakalárskeho štúdia) - 2016/2017

Výučbová časť – 10 týždňov13.02.-21.04.2017
Úprava študijného plánu – letný semester13.02.-24.02.2017
1. polovica letného semestra13.02.-31.03.2017
2. polovica letného semestra03.04.-21.04.2017
Udeľovanie kreditov za predmety ukončené počas výučbovej časti24.04.-28.04.2017
Skúškové obdobie – 5 týždňov02.05.-02.06.2017
Odovzdanie:
 • prihlášky na štátnu skúšku (riadny termín) – do podateľne,
 • tlačenej verzie bakalárskej práce – na príslušnej katedre,
 • elektronickej verzie bakalárskej práce – do AiS2,
 • výkazu o štúdiu (indexu) na kontrolu – na študijnom oddelení FTVŠ UK.
Do 02.06.2017
Odovzdanie:
 • prihlášky na štátnu skúšku (náhradný a opravný termín) – do podateľne,
 • tlačenej verzie bakalárskej práce – na príslušnej katedre,
 • elektronickej verzie bakalárskej práce – do AiS2,
 • výkazu o štúdiu (indexu) na kontrolu – na študijnom oddelení FTVŠ UK.
Do 30.06.2017
Štátne skúšky – bakalárske štúdium
Štátna skúška – riadny termín26.06.-30.06.2017
Promócia – riadny termínJúl 2017
Štátna skúška – náhradný a opravný termín25.08.-31.08.2017
Promócia – opravný a náhradný termínOktóber 2017

LETNÝ SEMESTER (2. rok magisterského štúdia) - 2016/2017

Výučbová časť – 9 týždňov13.02.-14.04.2017
Úprava študijného plánu – letný semester13.02.-24.02.2017
1. polovica letného semestra13.02.-31.03.2017
2. polovica letného semestra03.04.-14.04.2017
Udeľovanie kreditov za predmety ukončené počas výučbovej časti17.04.-21.04.2017
Skúškové obdobie – 3 týždne24.04.-11.05.2017
Odovzdanie:
 • prihlášky na štátnu skúšku (riadny termín) – do podateľne,
 • tlačenej verzie diplomovej práce – na príslušnej katedre,
 • elektronickej verzie diplomovej práce – do AiS2,
 • výkazu o štúdiu (indexu) na kontrolu – na študijnom oddelení FTVŠ UK.
Do 11.05.2017
Odovzdanie:
 • prihlášky na štátnu skúšku (náhradný a opravný termín) – do podateľne
 • tlačenej verzie diplomovej práce – na príslušnej katedre,
 • elektronickej verzie diplomovej práce – do AiS2,
 • výkazu o štúdiu (indexu) na kontrolu – na študijnom oddelení FTVŠ UK.
Do 16.06.2017
Štátne skúšky – magisterské štúdium
Štátna skúška – riadny termín31.05.-06.06.2017
Promócia – riadny termínJúl 2017
Štátna skúška – náhradný a opravný termín21.08.-24.08.2017
Promócia – náhradný a opravný termínOktóber 2017

PRIJÍMACIE KONANIE NA FTVŠ UK – bakalárske štúdium

Deň otvorených dverí na FTVŠ UK27.01.2017
Termín podania prihlášok na bakalárske štúdiumDo 28.02.2017
Prípravné kurzy pre uchádzačov – plávanie, gymnastikaApríl 2017
Prijímacia skúška na FTVŠ UK – bakalárske štúdium25.04.-28.04.2017
Druhá časť prijímacej skúšky – bakalárske štúdiumMáj, jún 2016

PRIJÍMACIE KONANIE NA FTVŠ UK – magisterské štúdium

Termín podania prihlášok na magisterské štúdiumDo 28.07.2017
Prijímacia skúška – magisterské štúdium*18.08.2017
* Ďalšie podmienky prijímania na magisterské štúdium v akademickom roku 2017/2018 budú schvaľované v marci 2017.