Smernice dekana FTVS UK

Rok 2017

  • Smernica dekana č. 1/2017 - Osobitosti doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, Fakulte telesnej výchovy a športu

Rok 2009

  • Smernica dekana č. 2/2009 - Vymedzenie mimoškolskej činnosti študentov Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave
  • Smernica dekana č. 3/2009 - O základných náležitostiach záverečných prác na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave
  • Smernica dekana č. 4/2009 - O realizácii pedagogických praxí na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

Rok 2008

  • Smernica dekana č. 2/2008 - Vymedzenie mimoškolskej činnosti študentov FTVŠ UK v Bratislave pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave v akademickom roku 2008/2009 (neplatné)
  • Smernica dekana č. 3/2008 - Postup pri nadobúdaní, opravách a zhodnocovaní výpočtovej techniky na pracoviskách
  • Smernica dekana č. 5/2008 - Výška školného a poplatkov  spojených so štúdiom na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave v akademickom roku 2008/2009 (neplatné)
  • Smernica dekana č. 6/2008 - Výpožičný poriadok Knižnice Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

  • Smernica dekana č. 1/2005 - PODMIENKY PRIJÍMANIA NA ŠTÚDIUM NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, FAKULTE TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU FORMOU PRESTUPU Z INEJ VYSOKEJ ŠKOLY
  • Smernica dekana č. 2/2005 - PRAVIDLÁ NA PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM II. STUPŇA NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, FAKULTE TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU