Učiteľská mobilita

VÝBEROVÉ KONANIE na UČITEĽSKÚ MOBILITU (STA)

<output>Postup pri realizácii študentských mobilít</output>

Postup pri realizácii učiteľských  mobilít TU

Výberové konanie na učiteľskú mobilitu (STA) v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2016/2017 sa uskutoční dňa 25.05.2016 o 8.30 hod. v zasadačke dekana.

Dokumenty nevyhnutné pre odovzdanie sú nasledovné:
a) prihláška
b) akceptačný list prijímajúcej univerzity

Termín odovzdania prihlášok cez podateľňu FTVŠ UK s heslom Erasmus - STA je 24.5.2016.

Výberové kritériá pre Erasmus+ učiteľskú mobilitu za účelom výučby (STA mobility) na FTVŠ UK

S ohľadom na Vnútorný predpis č. 3/2016 Smernica rektora UK o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+ sú výberové kritériá pre ak. rok 2016/2017 na FTVŠ UK určené nasledovne:

  • výučba v cudzom jazyku na FTVŠ UK,
  • angažovanosť v starostlivosti o zahraničných študentov na fakulte,
  • angažovanosť v projektoch a implementácií výsledkov na fakulte,
  • prínos pre pracovisko a profesionálny rast,
  • kvalita prihlášky (akceptačný list, program výučby,...).