Študentské mobility štúdium, stáž

VÝBEROVÉ KONANIE na ŠTUDENTSKÉ MOBILITY ŠTÚDIUM, STÁŽ v rámci programu ERASMUS+ na akademický rok 2017/2018

Postup pri realizácii študentských mobilít TU

Prihlášky je potrebné odovzdať do 09.01.2017 do 12.00 hod. v podateľni FTVŠ UK s označením obálky Erasmus+  konkurz.

Termín výberového konania:
12.01.2017 o 13.00 hod. v zasadačke dekana.

Poznámka:
Podmienkou je vypísanie prihlášky v PC.

Prihlášky vypísané rukou nebudú akceptované !!!