Mobilita ostatných VŠ pracovníkov

VÝBEROVÉ KONANIE na UČITEĽSKÚ MOBILITU (STT)

Postup pri realizácii mobility ostatných VŠ pracovníkov TU

Výberové konanie na učiteľskú mobilitu (STT) v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2016/2017 sa uskutoční dňa 10.6.2016 o 9.00 hod. v zasadačke dekana.

Dokumenty nevyhnutné pre odovzdanie sú nasledovné:
a) prihláška
b) akceptačný list prijímajúcej univerzity

Termín odovzdania prihlášok cez podateľňu FTVŠ UK s heslom Erasmus - STT je 9.6.2016.

Výberové kritériá pre Erasmus+ mobilitu ostatných VŠ pracovníkov (STT mobility) na FTVŠ UK

S ohľadom na Vnútorný predpis č. 3/2016 Smernica rektora UK o pôsobnosti UK a jej fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Erasmus+ sú výberové kritériá pre ak. rok 2016/2017 na FTVŠ UK určené nasledovne:

  • frekvencia zahraničných ciest
  • prínos pre pracovisko
  • jazykové schopnosti
  • typ aktivity (prednostne Staff Week, školenie...)